Първи семестър

VRML (X3D) (З)

Използване на информационни системи

Информационни системи – теория и практика

Ориентирана към услуги архитектура за бизнеса (З)

Системи за управление на бази от данни

Структури от данни

Текстови бази от данни

Увод в програмирането

Втори семестър

Бази от данни

Грид и облачни изчисления (З)

Обектно-ориентирано програмиране

Ориентирана към услуги архитектура (З)

Основи на информационните системи

Разпределени ИТ архитектури

Функционално програмиране

Трети семестър

Преддипломен курсов проект
Стаж
Дипломна работа