Tag Archives: евростипендии

Кандидатстване за евростипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 г.

Уважаеми колеги,

Стартира кампанията по кандидатстване за евростипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 г.

Размерът на евростипендиите се увеличава както следва:

 • за успех – от 120 на 150 лв. месечно,
 • за специални постижения – от 200 на 300 лв.

Новите размери ще важат за летния семестър на учебната 2016/2017 година

Условия за кандидатстване:

 • Да сте си взели всички задължителни дисциплини до деня на кандидатстването;
 • Да сте редовен студент, който има поне 1 изкаран семестър ;
 • Да имате успех поне 4.00;
 • Да подадете документите в срок;
 • Да разпечатате вашето заявление и да го входирате в отдел „Студенти“ (каб. 221). Приемното време на отдел „Студенти“ е всеки ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 ч.;
  Там ще изчислят коректния ви успех и ще ви приемат или отхвърлят заявление, в зависимост дали отговаряте на условията. (Дори и да ви драскат върху формуляра, не правете корекции по формуляра в частта с успеха и доходите.);

Срокове за кандидатстване:

 • Студентите могат да кандидатстват за стипендии през летния семестър на тази академична година от 17 април до 14 май 2017 г.

      Крайните срокове са: 

 •  за подаване на онлайн формуляра – 14 май 2017г. (неделя), 23:59ч;
 • за подаване на хартиения вариант – 17 май 2017 г. (сряда), 16:00ч.;
 • Формулярите се подават онлайн в система за стипендии на МОН.
 • Възражения и сигнали ще се 26-30 май 2017 г.. в Деловодството на СУ (Ректорат, Централно крило, каб. 114) от 8:30 до 17:30 ч. (Обедната почивка е от 12:00 до 13:00 ч.);
 • На 5 юни 2017 г. ,на сайта на евростипендиите, сайта на СУ, сайта на Студентски съвет при СУ, сайта на ФСС при ФМИ ще излезе класирането за европейските стипендии по успех и за специалните;

Допълнителна информация:

 • Стипендии за успех могат да получават студентите в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища, които се обучават в приоритетни професионални направления (определени в ПМС №64 от 25 Март 2016г.);
 • Стипендии за специални постижения могат да получават всички студенти в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения в рамките на един семестър;
 • За специална евростипендия се кандидатства със сертификати получени след края предходната кампания за евростипендии;
 • Студенти, които имат дете до 6-годишна възраст и не са се дипломирали на първата сесия (държавен изпит или дипломна работа) имат право да кандидатстват за евростипендия по успех;
 • Хартиените заявления може да се подадат и от друго лице. Ако то е роднина (майка, баща, брат, сестра, съпруг, съпруга) не е задължително да имат нотариално заверено пълномощно, но ако лицето не е роднина – трябва да е нотариално заверено;
 • Успехът се взима на базата на:​
  • последния семестър – за бакалаври, магистри в първи курс, втори семестър;
  • последния семестър – за специални стипендии;
  • последните 2 семестъра – за бакалаври и магистри в горен курс на обучение;
 • Студентите, обучаващи се по повече от една специалност могат да кандидатстват за стипендия за успех само за една от специалностите си. (За специалните стипендии отново важи ограничението до 5 специални стипендии – общо.);
 • Стипендията се изплаща пет месеца в рамките на даден семестър;

Класацията за стипендиите по успех се извършва по специалности.
Към бакалавърските Информатика, Математика, Математика и информатика и Приложна математика – влизат и магистърските програми.
Бакалавърските програми Информационни системи, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Статистика за стипендиите участват само студентите бакалаври.

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/ .

 

Евростипендии – летен семестър 2015/2016, Кандидатстване 10-30.05.2016

От 10 май до 30 май може да кандидатсвтате за Евростипендии за летен семестър на учебната 2015/2016г.
Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 21 юни.

График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения

Стипендиите, за които може да кандидатсвтате са:
1. Стипендии за успех
2. Стипендии за специални постижения на науката

Условия за кандидатстване:

За да кандидатствате за стипендия за успех е необходимо:
1. Да сте студент в редовна форма на обучение
2. Да сте взели всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват.
3. Успехът ви от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

Прекъснали студенти не могат да кандидатстват за стипендии, освен ако не са:
1. Прекъснали заради болест
2. Студентки – майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;
3. Повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.
4. Студенти – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата – студент.

Студенти, които преди началото на семестъра, за който се кандидатства през съответната кампания, са завършили семестриално и чиято първа сесия за държавен изпит/защита на дипломна защита е приключила, не могат да кандидатстват за стипендии по проекта,с изключение на студентите с деца до 6-годишна възраст, кандидатстващи при условията на чл. 3, ал. 6.

Условия за кандидастване по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“

Месечният размер на стипендиите за успех е 120лв, като се отпускат в срок от 5 месеца.
Размерът на стипендията за специални постижения е 200 лв. и се предоставя на конкурсен принцип при условия и по ред, определени от висшите училища и в съответствие с изискванията на настоящата инструкция.

Европейски стипендии за зимния семестър на учебната 2015/2016 г.

От 22.10.2015 г. започна камапнията по подаване на документите за каднидатстване за Европейските стипендии. Крайният срок за кандидатстване е 12.11.2015 г., четвъртък, 23:59. Класиранията ще бъдат публикувани на 1.12.2015 г, вторник.Както предходни години има стипендии за успех и специални стипендии. Необходимата информация, която трябва да знаете при кандидатстването за стипендии за успех, е: 


1. Стипендиите за успех могат да бъдат получавани от студенти в редовна форма на обучение (ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър след бакалавър” и ОКС „магистър след средно образование” – държавна поръчка и платено обучение), които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за стипендия и чийто среден успех от предходните два семестъра (за първокурсниците – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00.
2. Кандидатстването става като кандидатите за стипендии се регистрират в създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg.
3. Генерираният формуляр (в PDF формат) се разпечатва, подписва и подава при инспектор „Студенти“ на съответния факултет. Така попълненият формуляр съдържа уникален национален входящ номер и баркод.
4. Разпределението на стипендиите за успех става по специалности, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение в съответната специалност.
5. Възражения от студентите по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри се подават в Деловодството на Университета – 114 стая на 23 и 24 ноември 2015 г. Възражения подадени след този срок няма да бъдат разглеждани.
 

Специални стипендии
1. Специални стипендии могат да получават студенти в редовна форма на обучение, (ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър след бакалавър” и ОКС „магистър след средно образование” – държавна поръчка и платено обучение), които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за специална стипендия, чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00 и които имат участие в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности.
2. Кандидатстването става като кандидатите за стипендии се регистрират в създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg
3. Генерираният формуляр (в PDF формат) се разпечатва, подписва, заверява при инспектор „Студенти“ на съответния факултет и заедно с доказателствения материал се депозира в стая 239 на Ректората сектор „Студенти“.

 • Доказателството за отпускане на специална стипендия може да бъде копие от самата разработка или част от нея (задължително включваща първа и последна страница или други страници, от които да са видни темата и името на студента). При невъзможност да се представи копие се издава документ от висшето училище (Служебна бележка 1) в което се обучава студентът или в което е направена разработката, научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена художествено-творческата дейност. (Служебна бележка 2)
 • Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и други.
 • Студентът може да кандидатства с разработка от областта на висшето образование, в която се обучава. Разработките и дейностите могат да бъдат само от предходния или от текущия семестър. Не се допуска участие с една и съща разработка или дейност за повече от една специална стипендия.
 • Студентът може да кандидатства с грамота за участие в конкретно събитие, само ако се обучава в областта на спорта и изкуствата или е участвал в национални и международни олимпиади и състезания.
 • Студентът не може да кандидатства с разработка, която е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или завършване на образователно-квалификационна степен (дипломна работа).
 • Студентът не може да кандидатства с разработка, получила финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, трудов или граждански договор, бюджета на ЕС или друга донорска програма.
 • Студентът не може да кандидатства с разработка, изготвена в резултат от проведена студентска практика в реална работна среда.
 • Студентът не може да кандидатства с грамота за участие в конкретно събитие, като слушател или организатор на същото без да има авторски принос за това.
 • Студентът не може да кандидатства със сертификати за степен на владеене на чужд език.
 • Студенти от Юридическия факултет не могат да кандидатстват с правни консултации, анализи на наредби, анализ на задължителната практика към съда, коментари върху промените в законодателната уредба, изменения в правната уредба или резюмета на закони, в които няма авторски принос или липсва научна стойност.
 • Студенти от ФСлФ и ФКНФ не могат да кандидатстват с преводи, направени в рамките на обучителни програми и семинари.

4. Разпределението на специалните стипендии е пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение в съответния факултет.
5. Възражения от студентите по повод технически пропуски и несъответствия в подадените и потвърдени формуляри се подават в Деловодството на Университета – 114 стая на 23 и 24 ноември 2015 г. Възражения подадени след този срок няма да бъдат разглеждани.
Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/.

Класиране за европейски стипендии [зимен семестър 2014/2015]

Скъпи колеги,

Излезе класирането за европейските стипендии за зимния семестър на 2014/2015 г.

Класиране за европейски специални стипендии – зимен семестър 2014/2015

Класиране за европейски стипендии за успех – зимен семестър 2014/2015

Списъкът на проектите, които ще получат по 200 лв. от ФМИ

Имате 3 дневен срок да си подадете банковата сметка, ако сте класиран за стипендия. Това може да направите през тази страница.

Парите ще бъдат изплатени до 10.03.2015 г.