Първи семестър

Аналитична геометрия

Диференциално и интегрално смятане 1

Линейна алгебра

Увод в програмирането

Втори семестър

Висша алгебра

Дискретни структури

Диференциално и интегрално смятане 2

Обектно-ориентирано програмиране

Трети семестър

Английски език 1

Диференциални уравнения и приложения

Езици за автомати и изчислимост

Изследване на операциите

Структури от данни и програмиране

Четвърти семестър

Английски език 2

Дизайн и анализ на алгоритми

Компютърни архитектури

Логическо програмиране

Числени методи

Задължително-избираеми дисциплини

Пети семестър

Вероятности и статистика

Компютърни мрежи и комуникации

Операционни системи

Функционално програмиране

Шести семестър

Бази от данни

Геометрия

Изкуствен интелект

Мрежово програмиране

Семантика на езиците за програмиране

Седми семестър

Компютърна графика

Софтуерни технологии

Числени методи за диференциални уравнения

Осми семестър