Първи семестър

Алгебра 1

Дискретни структури

Диференциално и интегрално смятане 1

Увод в програмирането

Втори семестър

Английски език

Геометрия

Диференциално и интегрално смятане 2

Езици, автомати и изчислимост

Трети семестър

Компютърен английски език

Компютърни архитектури

Основи на компютърната графика

Структури от данни и програмиране

Функционално програмиране

Четвърти семестър

Алгебра 2

Дизайн и анализ на алгоритми

Изследване на операциите

Компютърни мрежи

Операционни системи

Пети семестър

Логическо програмиране

Мрежово програмиране

Системно програмиране

Социално правни аспекти на ИТ

Числен анализ

Задължително – избираеми дисциплини

 

Шести семестър

Бази от данни

Вероятности и статистика

Системи за паралелна обработка

Софтуерни технологии

Седми семестър

Web технологии

Изскуствен интелект

Софтуерни архитектури

Осми семестър

Държавен изпит
Избираеми дисциплини