Зимен семестър


Езикова култура

Екзистенциална философия (на англ. език)

Екология и опазване на околната среда

Руски език за начинаещи

Летен семестър

    Въведение в генетиката
    Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване    
    Немски език
    Реторика и комуникативни умения
    Убеждаваща комуникация и диалог