Първи семестър

P-адични числа

Базиси на Грьобнер

Векторни разслоения и характеристични класове

Въведение в потоци на Ричи, неравенство на Ли-Яу

Геометрия и топология

Геометрия на диференцируемите многообразия

Група и алгебра на Ли

Диференциална геометрия 2

Диференциални уравнения и приложения с Matematica, Matlab и Maple

Елементи от алгебричната геометрия

Избрани глави от комплексния анализ

Квантова теория на полето

Комплексна алгебрична геометрия

Коректно поставени задачи за еволюционни уравнения и системи

Крайни геометрии

Крайни полета и пермутационни групи

Линейни диференциални оператори

Приложна алгебрична геометрия

Риманова геометрия – избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране 1

Структури върху гладки многообразия

Теория на числата с алгоритми

Увод в алгебричната топология

Увод в аналитичната теория на числата

Увод в теория на графите (екстремални задачи)

Увод във функционалния анализ

Хомологична алгебра

Втори семестър

Адитивни задачи в теория на числата

Алгебрична и хомотопична топология

Алгебрична теория на числата

Алгебрична топология и диференциални форми

Безкрайномерни алгебри на Ли

Външни диференциални форми

Диференциална геометрия

Елиптични криви

Избрани глави от алгебрата

Интегруеми системи

Кодиране

Комбинаторна теория на пръстените

Комплексен анализ на няколко променливи

Криптография

Мултипликативна теория на числата

Обща теория на относителността

Обща топология

Представяния на групите

Представяния на компактни групи на Ли

Производящи функции

Разслоения и свързаности

Риманова геометрия – избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране 2

Риманови повърхнини

Селекции на многозначни изображения и техни приложения

Семинар по динамични системи и теория на числата 2

Соболеви пространства и приложения в частните диференциални уравнения

Сфeрични кодове и дизайни. Ортогонални масиви

Теория на Галоа

Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)

Теория на нормиранията

Увод в комутативната алгебра

Функционален анализ

Хамилтонови системи

Трети семестър

Семинар „Алгебра, геометрия, топология“ (З)

Преддипломен курсов проект
Защита на дипломна работа