Първи семестър


Теория на вероятностите и математическа статистика


Увод в актюерството


Линейни модели с R


Увод във Функционалния анализ


Оптимално управление


Теория на игрите


Теория на мярката и интеграла (интеграл на Лебег)


Увод в биостатистиката


Увод в биостатистиката


Бейсов подход при анализа на данни

Втори семестър


Приложна статистика


Случайни процеси


Актюерна математика


Биостатистика


Модели на смъртност


Времеви редове


Модели в социалните науки


Статистически методи в биоинформатиката


Математическа текстообработка


Стохастични числени методи и симулации


Статистически методи в актюерството

Трети семестър


Теория на вероятностите


Математическа статистика


Вероятностни методи в комбинаториката


Планиране на експеримента


Разклоняващи се процеси


Финансов и модели с шокови влияния на пазара

Четвърти семестър


Процеси на възстановяване


Стохастични процеси


Обобщени линейни модели и модели за екстремални събития


Семинар по Математическо моделиране във финансите


Семинар по Вероятности и статистика

Разработване и защита на дипломна работа