Първи семестър

Теория на вероятностите

Математическа статистика

Вероятностни методи в комбинаториката

Планиране на експеримента

Разклоняващи се процеси

Линейни модели с R

Увод във Функционалния анализ

Оптимално управление

Теория на игрите

Теория на мярката и интеграла (интеграл на Лебег)

Финансови модели с шокови влияния на пазара

Увод в биостатистиката

Бейсов подход при анализа на данни

Бейсов подход при анализа на данни

Втори семестър

Процеси на възстановяване

Актюерна математика

Стохастични процеси

Биостатистика

Модели на смъртност

Обобщени линейни модели и модели на екстремални събития

Времеви редове

Модели в социалните науки

Статистически методи в биоинформатиката

Математическа текстообработка

Стохастични числени методи и симулации

Инвестиции и управление на активите

Статистически методи в актюерството

Семинар по Математическо моделиране във финансите

Трети семестър

Семинар по Вероятности и статистика

Разработване и защита на дипломна работа