Първи семестър

Векторни разслоения и характеристични класове

Въведение в потоци на Ричи, неравенство на Ли-Яу

Геометрия на диференцируемите многообразия

Математически модели във физиката

Преобразование на Фурие и уейвлети

Риманова геометрия 1

Семинар по Динамични системи и теория на числата 1

Теория на мярката и интеграло (интеграл на Лебег)

Увод в аналитичната теория на числата

Втори семестър

Адитивни задачи в теория на числата

Алгебрична и хомотопична топология

Динамични системи

Мултипликативна теория на числата

Небесна механика

Риманова геометрия 2

Риманови повърхнини

Семинар по динамични системи и теория на числата 2

Структури върху гладки многообразия

Хамилтонови системи

Трети семестър

Квантова теория на полето

Геометрия и топология

Алгебрична топология и диференциални форми

Разработване и защита на дипломна работа