Първи семестър

Дискретна оптимизация

Елементи от алгебричната геометрия

Елементи от теория на информацията

Изкуствен интелект

Изчислимост и сложност

Комбинаторика

Крайни полета и пермутационни групи

Оптимизационна теория на графите

Структури от данни

Теория на множествата

Теория на числата с алгоритми

Увод в теория на графите (екстремални задачи )

Втори семестър

Дизайн и анализ на алгоритми

Елиптични криви

Избрани глави от алгебрата

Кодиране

Крайни геометрии

Криптография

Паралелни комбинаторни алгоритми

Приложна алгебрична геометрия

Семинар по дискретни и алгебрични структури

Теория на Галоа

Увод в комутативната алгебра

Трети семестър

Семинар по дискретни и алгебрични структури 2

Преддипломен курсов проект
Стаж
Разработване и защита на дипломна работа