Зимен семестър

Agile процеси и гъвкави методологии

Business Intelligence на фирма

VRML (X3D)

XML програмиране

Автоматизиране на администрирането

Администриране на IIS сървър

Администриране на SQL сървър за бази данни

Администриране на Майкрософт сървъри

Администриране на публичен клауд

Анализ и управление на изискванията на клиентите

Архитектури на софтуерни системи

Бази от знания

Биомеханика и реология

Бързи алгоритми върху структури от данни

Вградени и автономни системи

Вероятностни методи в комбинаториката

Вероятностни модели

Въведение в бази данни

Въведение в криптографията и сигурността на данни

Въведение в мрежовата сигурност

Въведение в органичната химия

Въведение в потоци на Ричи, неравенство на Ли-Яу

Въведение в програмирането

Геометрия и топология

Геометрия на диференцируемите многообразия

Дескриптивна геометрия

Дискретна оптимизация

Диференциална геометрия 2

Диференциални уравнения и приложения с Matemetica, Matlab и Maple

Злонамерен софтуер (Malware)

Избрани глави от комплексния анализ

Извличане на информация

Изграждане на мрежова и приложна инфраструктура

Изкуствен интелект

Използване на информационни системи

Изчислимост и сложност

Изчислителна геометрия

Изчислителна сложност

Интегриране на разпределени системи

Интернет технологии и уеб програмиране

Информационни системи – теория и практика

Информационни технологии в обучението по математика

ИТ в обучението на деца със специални образователни потребности

Квантова теория на полето

Комбинаторика

Компютърна графика

Компютърна сигурност

Компютърни архитектури

Конфигуриране и поддръжка на мрежови услуги

Крайни геометрии