Първи семестър

Архитектури на софтуерни системи

Бази от знания

Извличане на информация

Изкуствен интелект

Обектно-ориентиран анализ и проектиране на софтуерни системи

Подходи за обработка на естествен език

Професионална етика

Размити множества и приложения

Технологично предприемачество

Втори семестър

Изграждане на приложения в облачна среда

Интернет технологии и уеб програмиране

Методология на изследователската работа

Откриване на знания в данни

Откриване на знания в текст

Семантичен Уеб

Софтуерни системи, базирани на услуги

Уеб технологии и цифрови библиотеки

Управление на проекти

Трети семестър

Преддипломен курсов проект
Стаж
Разработване и защита на дипломна работа