Първи семестър

VRML (X3D) (И)

XML програмиране (И)

Бази от знания

Бързи алгоритми върху структури от данни (И)

Вградени автономни системи

Извличане на информация

Изчислителна геометрия (И)

Информационни системи за образна диагностика

Машинно самообучение

Подходи за обработка на естествен език

Размити множества и приложения (И)

Втори семестър

Географски информационни системи (И)

Дескриптивни логики (И)

Извличане на законмерности от данни

Кинематика и динамика на роботи (И)

Многоагентни системи и социална роботика (И)

Невронни мрежи и генетични алгоритми (И)

Откриване на знания в текст (И)

Планиране на движения в сложна среда (И)

Препоръчващи системи

Разпознаване на образи

Семантични технологии

Трети семестър

Стаж (И)
Преддипломен курсов проект (И)
Разработване и защита на дипломна работа (З)