Първи семестър


Числени методи за диференциални уравнения *


Математическо моделиране в биологията


Математически методи за обработка на сигнали – преобразование на Фурие и уейвлети


Математически модели във физиката


Метод на крайните елементи – алгоритмични основи


Теория на апроксимациите


Теория на диференчните схеми


Числени методи за системи с разредени матрици


Компютърна графика


Частни диференциални уравнения


Приложен функционален анализ


Специални функции и апроксимации


Хидродинамика І


Сплайн-функции

Втори семестър


Семинар по математическо моделиране


Числени методи *


Математически модели и изчислителен експеримент


Нелинейни математически модели


Теория на метода на крайните елементи


Паралелни алгоритми


Matlab и приложения в числените методи


Софтуер за научни изчисления


Соболеви пространства и приложения в частните диференциални уравнения


Числено интегриране


Практикум по математическо моделиране


Хидродинамика ІІ

Трети семестър

Преддипломен курсов проект
Разработване и защита на дипломна работа

Забележка: Дисциплините, отбелязани със *, са задължителни за студенти, които не са положили изпит по време на обучението в бакалавърската степен.