Първи семестър

VRML (X3D) (З)

XML програмиране

Вградени системи (З)

Геометрични основи на компютърната графика 1(З)

Изчислителна геометрия (З)

Компютърно ориентирана диференциална геометрия (З)

Фотореалистична визуализация

Втори семестър

Алгоритми за геометрично моделиране (З)

Географски информационни системи

Геометрични основи на компютърната графика 2 (З)

Грид технологии

Кинематика и динамика на роботи

Разпознаване на образи (З)

Разработване на компютърни игри (З)

Физични основи на компютърната графика

Трети семестър