Първи семестър

Бързи алгоритми върху структури от данни ( З )

Общо езикознание ( З )

Основи на статистическата обработка на естествен език ( З )

Практикум по машинен превод ( З )

Търсене и извличане на информация ( З )

Втори семестър

Граматики, сложност и изчислимост

Дескриптивни логики

Ламбда смятане и теория на доказателствата

Ламбда смятане и теория на доказателствата

Практикум по формален подход в компютърната лингвистика ( З )

Приложения на крайните автомати

Трети семестър

Коригиране на OCR разпознати текстове и анализ на документи

Представяне, извличане и търсене на концептуални знания

Стандарти и системи за обработка на естествен език

Преддипломен курсов проект ( З )
Разработване и защита на дипломна работа ( З )