Първи семестър

Mатематическа логика (З)

Бързи алгоритми върху структури от данни

Изчислимост и сложност

Модална логика (З)

Семинар по некласически логики 1

Теория на множествата (З)

Втори семестър

Изчислимост в анализа

Ламбда смятане и теория на доказателствата

Логики за пространство и време, основани на региони и контакт

Приложения на крайните автомати

Приложни модални логики

Семинар по некласически логики 2

Сложност на изчисленията

Теория на изчислимостта (З)

Теория на моделите

Трети семестър

Автомати над безкрайни обекти

Преддипломен курсов проект
Разработване и защита на дипломна работа