Първи семестър

Иконометрия

Стохастичен анализ и приложения

Приложно общо равновесие

Оптимално управление

Макроикономика

Многокритериална оптимизация

Вероятностни модели

Финансова математика

Теория на игрите

Теория на лихвата и приложения

Финансови пазари и управление на риска

Линейни модели с R

Семинар по макроикономика

Втори семестър

Времеви редове

Математическа теория на риска

Невронни мрежи и генетични алгоритми

Животозастраховане

Числени методи и приложения

Теория на нелинейните системи

Модели на смъртност

Практикум по математически финанси

Европейски практики в застраховането 2

Социално-икономическо моделиране

Кредитен риск

Оценка на риска в застраховането

Вариационно смятане с приложение в икономиката

Обобщени линейни модели и модели на екстремални събития

Статистически анализ на времеви редове -практикум

Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)

Семинар по финансова математика

Семинар по математическо моделиране

Трети семестър

Преддипломен курсов проект
Подготовка и защита на дипломна работа или Държавен изпит