Първи семестър

Бази от знания (З)

Вградени системи

Изчислителна геометрия

Кинематика (З)

Машинно самообучение

Мехатроника и роботика

Обработка на изображения

Програмиране на C#.NET

Програмиране на промишлени контролери

Сензори (З)

Втори семестър

Биомедицинска роботика

Географски информационни системи

Динамика (З)

Кинематика и динамика на роботи (З)

Пиезозадвижвания и смарт-структури (З)

Планиране на движения в сложна среда (З)

Разпознаване на образи

Управление на роботи (З)

Трети семестър

Преддипломен курсов проект
Стаж
Подготовка и защита на дипломна работа