Първи семестър

Дискретна оптимизация

Изчислителна сложност

Линейни диференциални оператори

Математическо моделиране

Обща топология

Оптимално управление

Оптимизационна теория на графите

Приложно общо равновесие

Семинар по оптимизация 1

Системи за компютърна алгебра и приложения

Теория на екстремалните задачи

Теория на игрите

Увод във функционалния анализ

Втори семестър

Вариационно смятане с приложение в икономиката

Изпъкналост и диференцируемост в банахови пространства

Математическа текстообработка

Методи за оптимизация

Нелинеен функционален анализ

Семинар по оптимизация 2

Софтуер за оптимизация

Теория на мярката и интеграла (интеграл на Лебег)

Теория на нелинейните системи

Функционален анализ

Трети семестър

Семинар по оптимизация 3