Първи семестър

1. Стратегия на организацията на знания

2. Системи за управление на знания

3. Технологично предприемачество

4. Организационно поведение и лидерство

5. Бази от знания

6. Архитектури на софтуерни системи

7. Интернет технологии и уеб програмиране

8. Комуникационни мрежи и технологии

Втори семестър

9. Одит на знания и иновации

10. Софтуерни системи, базирани на услуги

11. Бизнес интелигентност

12. Семантичен уеб

13. Технологично предпримачеството в информационните технологии

14. Обектно-ориентирано програмиране

15. Иновации и предприемачество „Учебна компания

16. Методология на изследователската работа

17. Правни аспекти на информационните технологии

Трети семестър

18. Техники за креативно мислене

19. Разработване на преддипломен курсов проект
20. Преддипломен стаж
21. Разработване и защита на дипломна работа