Първи семестър

Дизайн и анализ на софтуерни архитектури (избираем)

Диференциални уравнения и приложения с Matematica, Matlab и Maple (избираем)

Метод на крайните елементи – алгоритмични основи (избираем)

Моделиране на бизнес процеси и корпоративни архитектури (избираем)

Софтуер за научни изчисления (избираем)

Съвременни методи за многомерни апроксимации и геометрично моделиране (избираем)

Теория на разпределенията и трансформация на Фурие

Уравнения на математичната физика (избираем)

Учебен семинар по ЧДУ (избираем)

Хидродинамика I

Частни диференциални уравнения (избираем)

Числени методи (избираем)

Числени методи за диференциални уравнения (избираем)

Втори семестър

Вариационни методи в математическата физика

Визуализация с „Maple“ и „Matlab“ при ЧДУ (избираем)

Гранични задачи за нелинейни елиптични уравнения (избираем)

Закони за запазване и ударни вълни за нелинейни хиперболични уравнения (избираем)

Коректно поставени задачи за еволюционни уравнения и системи (избираем)

Напълно нелинейни частни диференциални уравнения от втори ред – метод на характеристиките (избираем)

Паралелни алгоритми (избираем)

Случайни процеси (избираем)

Соболеви пространства и приложения в ЧДУ

Софтуер за научна визуализация (избираем)

Хидродинамика II

Трети семестър

Грид практикум (избираем)

Курс по математическа икономика (избираем)

Монте Карло – паралелни и „grid“ методи, приложения (избираем)

Научен семинар

Приложен софтуер (избираем)

Специални функции в математическата физика (избираем)

Уравнения от смесен тип и приложения в газовата динамика (избираем)

Хидродинамична устойчивост (избираем)

Разработване и защита на дипломна работа