Category Archives: евростипендии

Кандидатстване за евростипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 г.

Уважаеми колеги,

Стартира кампанията по кандидатстване за евростипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 г.

Размерът на евростипендиите се увеличава както следва:

 • за успех – от 120 на 150 лв. месечно,
 • за специални постижения – от 200 на 300 лв.

Новите размери ще важат за летния семестър на учебната 2016/2017 година

Условия за кандидатстване:

 • Да сте си взели всички задължителни дисциплини до деня на кандидатстването;
 • Да сте редовен студент, който има поне 1 изкаран семестър ;
 • Да имате успех поне 4.00;
 • Да подадете документите в срок;
 • Да разпечатате вашето заявление и да го входирате в отдел „Студенти“ (каб. 221). Приемното време на отдел „Студенти“ е всеки ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 ч.;
  Там ще изчислят коректния ви успех и ще ви приемат или отхвърлят заявление, в зависимост дали отговаряте на условията. (Дори и да ви драскат върху формуляра, не правете корекции по формуляра в частта с успеха и доходите.);

Срокове за кандидатстване:

 • Студентите могат да кандидатстват за стипендии през летния семестър на тази академична година от 17 април до 14 май 2017 г.

      Крайните срокове са: 

 •  за подаване на онлайн формуляра – 14 май 2017г. (неделя), 23:59ч;
 • за подаване на хартиения вариант – 17 май 2017 г. (сряда), 16:00ч.;
 • Формулярите се подават онлайн в система за стипендии на МОН.
 • Възражения и сигнали ще се 26-30 май 2017 г.. в Деловодството на СУ (Ректорат, Централно крило, каб. 114) от 8:30 до 17:30 ч. (Обедната почивка е от 12:00 до 13:00 ч.);
 • На 5 юни 2017 г. ,на сайта на евростипендиите, сайта на СУ, сайта на Студентски съвет при СУ, сайта на ФСС при ФМИ ще излезе класирането за европейските стипендии по успех и за специалните;

Допълнителна информация:

 • Стипендии за успех могат да получават студентите в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища, които се обучават в приоритетни професионални направления (определени в ПМС №64 от 25 Март 2016г.);
 • Стипендии за специални постижения могат да получават всички студенти в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения в рамките на един семестър;
 • За специална евростипендия се кандидатства със сертификати получени след края предходната кампания за евростипендии;
 • Студенти, които имат дете до 6-годишна възраст и не са се дипломирали на първата сесия (държавен изпит или дипломна работа) имат право да кандидатстват за евростипендия по успех;
 • Хартиените заявления може да се подадат и от друго лице. Ако то е роднина (майка, баща, брат, сестра, съпруг, съпруга) не е задължително да имат нотариално заверено пълномощно, но ако лицето не е роднина – трябва да е нотариално заверено;
 • Успехът се взима на базата на:​
  • последния семестър – за бакалаври, магистри в първи курс, втори семестър;
  • последния семестър – за специални стипендии;
  • последните 2 семестъра – за бакалаври и магистри в горен курс на обучение;
 • Студентите, обучаващи се по повече от една специалност могат да кандидатстват за стипендия за успех само за една от специалностите си. (За специалните стипендии отново важи ограничението до 5 специални стипендии – общо.);
 • Стипендията се изплаща пет месеца в рамките на даден семестър;

Класацията за стипендиите по успех се извършва по специалности.
Към бакалавърските Информатика, Математика, Математика и информатика и Приложна математика – влизат и магистърските програми.
Бакалавърските програми Информационни системи, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Статистика за стипендиите участват само студентите бакалаври.

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/ .

 

Европейски стипендии- зимен семестър 2016/2017

Кандидатсването за Европейски стипендии за успех и за стипендии за специални постижения започва от 28 ноември 2016 г.
Можете да подавате формуляри за кандидатстване до 15 януари 2017 г. 

Класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г. 

1. Стипендиите за успех могат да бъдат получавани от студенти в редовна форма на обучение (ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър след бакалавър” и ОКС „магистър след средно образование” – държавна поръчка и платено обучение), които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за стипендия и чийто среден успех от предходните два семестъра е не по-нисък от добър 4.00.
2. Кандидатстването става като кандидатите за стипендии се регистрират в създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg.
3. Генерираният формуляр (в PDF формат) се разпечатва, подписва и подава при инспектор „Студенти“ на съответния факултет. Така попълненият формуляр съдържа уникален национален входящ номер и баркод.
4. При кандидатстването студентите не са задължени да попълват номер на банкова сметка, но ако вече имат такава, е препоръчително да попълнят нейния номер (IBAN) на съответното място във формуляра. Когато бъдат класирани за стипендия, студентите, които не са попълнили номер на банкова сметка, са длъжни да го попълнят в създадения специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg в тридневен срок. След изтичането на този срок студентите, непосочили номер на банкова сметка (IBAN), губят право на стипендии независимо от причините за непосочването.
6. Превеждането на стипендиите се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в посочена/и от висшето училище банка/и.

Специални стипендии
1. Специални стипендии могат да получават студенти в редовна форма на обучение, (ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър след бакалавър” и ОКС „магистър след средно образование” – държавна поръчка и платено обучение), които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за специална стипендия, чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00 и които имат участие в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности.
2. Кандидатстването става като кандидатите за стипендии се регистрират в създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg
3. Генерираният формуляр (в PDF формат) се разпечатва, подписва, заверява при инспектор „Студенти“ на съответния факултет и заедно с доказателствения материал се депозира в стая 239 на Ректората сектор „Студенти“.

 • Доказателството за отпускане на специална стипендия може да бъде копие от самата разработка или част от нея (задължително включваща първа и последна страница или други страници, от които да са видни темата и името на студента). При невъзможност да се представи копие се издава документ от висшето училище (Служебна бележка 1) в което се обучава студентът или в което е направена разработката, научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена художествено-творческата дейност. (Служебна бележка 2)
 • Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и други.
 • Студентът може да кандидатства с разработка от областта на висшето образование, в която се обучава. Разработките и дейностите могат да бъдат само от предходния или от текущия семестър. Не се допуска участие с една и съща разработка или дейност за повече от една специална стипендия.
 • Студентът може да кандидатства с грамота за участие в конкретно събитие, само ако се обучава в областта на спорта и изкуствата или е участвал в национални и международни олимпиади и състезания.
 • Студентът не може да кандидатства с разработка, която е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или завършване на образователно-квалификационна степен (дипломна работа).
 • Студентът не може да кандидатства с разработка, получила финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, трудов или граждански договор, бюджета на ЕС или друга донорска програма.
 • Студентът не може да кандидатства с разработка, изготвена в резултат от проведена студентска практика в реална работна среда.
 • Студентът не може да кандидатства с грамота за участие в конкретно събитие, като слушател или организатор на същото без да има авторски принос за това.
 • Студентът не може да кандидатства със сертификати за степен на владеене на чужд език.
 • Студенти от Юридическия факултет не могат да кандидатстват с правни консултации, анализи на наредби, анализ на задължителната практика към съда, коментари върху промените в законодателната уредба, изменения в правната уредба или резюмета на закони, в които няма авторски принос или липсва научна стойност.
 • Студенти от ФСлФ и ФКНФ не могат да кандидатстват с преводи, направени в рамките на обучителни програми и семинари.

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/.

Евростипендии – летен семестър 2015/2016, Кандидатстване 10-30.05.2016

От 10 май до 30 май може да кандидатсвтате за Евростипендии за летен семестър на учебната 2015/2016г.
Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 21 юни.

График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения

Стипендиите, за които може да кандидатсвтате са:
1. Стипендии за успех
2. Стипендии за специални постижения на науката

Условия за кандидатстване:

За да кандидатствате за стипендия за успех е необходимо:
1. Да сте студент в редовна форма на обучение
2. Да сте взели всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват.
3. Успехът ви от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

Прекъснали студенти не могат да кандидатстват за стипендии, освен ако не са:
1. Прекъснали заради болест
2. Студентки – майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;
3. Повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.
4. Студенти – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата – студент.

Студенти, които преди началото на семестъра, за който се кандидатства през съответната кампания, са завършили семестриално и чиято първа сесия за държавен изпит/защита на дипломна защита е приключила, не могат да кандидатстват за стипендии по проекта,с изключение на студентите с деца до 6-годишна възраст, кандидатстващи при условията на чл. 3, ал. 6.

Условия за кандидастване по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“

Месечният размер на стипендиите за успех е 120лв, като се отпускат в срок от 5 месеца.
Размерът на стипендията за специални постижения е 200 лв. и се предоставя на конкурсен принцип при условия и по ред, определени от висшите училища и в съответствие с изискванията на настоящата инструкция.