Tag Archives: 2015/2016

Анкета за оценка на курс, Летен семестър 2015/2016 г.

Уважаеми колеги,
в мудъл можете да намерите анкети за всяка една от задължителните и избираеми дисциплини(които сте записали).
Анкетите са напълно анонимни и не се свързват с вашия акаунт.
Получените резултати ще се предоставят на преподавателите, администрацията и ръководтвото след края на сесията.
 

Лятна изпитна сесия, ОКС „Бакалавър“ 2015/2016г.

Уважаеми колеги,
Публкикувани са датите на избираемите и задължителни дисциплини за лятната изпитна сесия на 2015/16г.
Напомняме ви, че заявки за изпитни протоколи ще се подават до 31 май(включително).

*Следете за корекции

Евростипендии – летен семестър 2015/2016, Кандидатстване 10-30.05.2016

От 10 май до 30 май може да кандидатсвтате за Евростипендии за летен семестър на учебната 2015/2016г.
Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 21 юни.

График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения

Стипендиите, за които може да кандидатсвтате са:
1. Стипендии за успех
2. Стипендии за специални постижения на науката

Условия за кандидатстване:

За да кандидатствате за стипендия за успех е необходимо:
1. Да сте студент в редовна форма на обучение
2. Да сте взели всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват.
3. Успехът ви от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

Прекъснали студенти не могат да кандидатстват за стипендии, освен ако не са:
1. Прекъснали заради болест
2. Студентки – майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;
3. Повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.
4. Студенти – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата – студент.

Студенти, които преди началото на семестъра, за който се кандидатства през съответната кампания, са завършили семестриално и чиято първа сесия за държавен изпит/защита на дипломна защита е приключила, не могат да кандидатстват за стипендии по проекта,с изключение на студентите с деца до 6-годишна възраст, кандидатстващи при условията на чл. 3, ал. 6.

Условия за кандидастване по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“

Месечният размер на стипендиите за успех е 120лв, като се отпускат в срок от 5 месеца.
Размерът на стипендията за специални постижения е 200 лв. и се предоставя на конкурсен принцип при условия и по ред, определени от висшите училища и в съответствие с изискванията на настоящата инструкция.