Tag Archives: летен семестър

Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи

На 29 юни 2016г.(сряда) ще се проведе защита на дипломни работи за дипломантите от магистърските програми РСМТ, ЕО, Био и медицинска информатика, Мехатроника и роботи.

Всеки дипломант е необходимо да заяви участие до 12 юни 2016г.(неделя) на имейл: tzafirova@fmi.uni-sofia.bg
Писмото трябва да съдържа следната информация:


Име и фамилия
Специалност
Факултетен номер
Телефон за връзка
Тема на дипломната работа
Име, фамилия и имейл на дипломния ръководител 
Ако имате консултант, е необходимо да посочите името и фамилията му.

До 20 юни 2016г.(понеделник) всички заявили участие, трябва да предадат следните документи:

Предложение за възлагане на дипломна работа, което е подписано от студента и дипломния ръководител
Протокол за възлагане на дипломна работа, който е подписан от студента, дипломния ръководител и ръководителя на катедрата
Молба за допускане до защита, която е заверена от отдел "Студенти", че всички изисквания по учебен план са изпълнени
Справка за положените изпити с кредитие – от отдел "Студенти"
Подвързано печатно копие на дипломна работа – 1 екземпляр
Анотация на дипломна работа на български и английски език – по 1 екземпляр
Диск с текст на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите – 1 брой.

Документите трябва да се предадат на Т. Зафирова в стая 301 на ФМИ.

Евростипендии – летен семестър 2015/2016, Кандидатстване 10-30.05.2016

От 10 май до 30 май може да кандидатсвтате за Евростипендии за летен семестър на учебната 2015/2016г.
Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 21 юни.

График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения

Стипендиите, за които може да кандидатсвтате са:
1. Стипендии за успех
2. Стипендии за специални постижения на науката

Условия за кандидатстване:

За да кандидатствате за стипендия за успех е необходимо:
1. Да сте студент в редовна форма на обучение
2. Да сте взели всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват.
3. Успехът ви от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

Прекъснали студенти не могат да кандидатстват за стипендии, освен ако не са:
1. Прекъснали заради болест
2. Студентки – майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;
3. Повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.
4. Студенти – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата – студент.

Студенти, които преди началото на семестъра, за който се кандидатства през съответната кампания, са завършили семестриално и чиято първа сесия за държавен изпит/защита на дипломна защита е приключила, не могат да кандидатстват за стипендии по проекта,с изключение на студентите с деца до 6-годишна възраст, кандидатстващи при условията на чл. 3, ал. 6.

Условия за кандидастване по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“

Месечният размер на стипендиите за успех е 120лв, като се отпускат в срок от 5 месеца.
Размерът на стипендията за специални постижения е 200 лв. и се предоставя на конкурсен принцип при условия и по ред, определени от висшите училища и в съответствие с изискванията на настоящата инструкция.

Окончателно класиране за държавни стипендии, Летен семестър 2015/16

Уважаеми колеги,

резултатите от класирането за държавни ситпендии за летния семестър може да намерите тук.
*За да влезете в системата използвайте потребителското си име и парола в суси.

Програма за летен семестър 2014/2015 г.

Съдържание:

Ако ще си сваляте програмата имайте в предив, че тя няма да бъде финалната версия. Докато официално не се публикува на сайта на ФМИ, тази програма остава неофициална – просто сме Ви предоставили заобиколен достъп до сегашната версия на програмата.

Информатика (И)

Информационни системи (ИС)

Компютърни науки (КН)

Математика (М)

Математика и информатика (МИ) – редовно

Приложна математика (ПМ)

Софтуерно инженерство (СИ)

Статистика (Ст.)

Математика и информатика (МИ) – задочно

Избираеми дисциплини (ИД)

Магистърски програми (МП)

Още не е актуализирано, но на тези линкове ще излезе.

Факултативен модул – за бакалаври

Още не е актуализирано, но на тези линкове ще излезе.