Отворете сайта на ФМИ -> Обучение -> Бакалаври
От таблицата изберете Учебни планове на вашата специалност.
В следващата страница избирате учебен план на годината, в която сте започнали да учите във ФМИ.

След прекъсване, вие се възстановявате по учебния план на випуска, с който ще продължите обучението си.

ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System – Европейски стандарт за сравнение на научните постижения и производителност във висшите училища.

Една академична година се равнява на 60 ECTS кредита, което е между 1500 и 1800 часова заетост с учебния материал.

Има минимален брой кредити, които трябва да бъдат покрити по време на обучението ви. Голяма част от тези кредити се покриват от задължителните дисциплини включени в учебния план. Останалата част – от задължително-избираемите и изборните дисциплини.

Разгледайте таблицата на учебния си план. Има изброени всички учебни дисциплини, подредени по семестрите, в които ще бъдат преподадени. Срещу всяка от тях има броя кредити, които дадената дисциплина носи (в колоната ETCS кредити).

Ще забележите, че в учебния план за всяка година има поле Минимален брой избираеми дисциплини за годината. Това е пожелателния брой изборни дисциплини, които можете да вземете през тази година. Не е задължителен. Можете специално тази година да вземете по-малко или повече изборни дисциплини.

Задължителният брой изборни дисциплини разпределени по категории за цялото обучение идва от по-малката таблица след голямата. Там е оказано по колко дисциплини от всяка категория трябва да бъдат взети до края на четвърти курс. И тук става ясно, че изборните дисциплини са разделени на категории .

Категорията на всяка изборна дисциплина може да се види от таблицата с изборни дисциплини съответстваща на определения семестър, в който тя се провежда. Имайте предвид, че понякога някои изборни дисциплини са различни категории в 2 последователни години, така че дори да знаете, че миналата година дадена изборна е била определена категория, проверявайте при записване, за да няма изненади.

Няма минимален брой кредити за категория изборни дисциплини. Трябва единствено да вземете минималната бройка и общия брой кредити на всички взети изборни да покрива изисквания. Имайте предвид, че от категория “Хуманитарни” на студентите от ФМИ се признават не повече от 6 кредита.

 В СУСИ -> Справки -> Оценки, кредити и хорариуми по семестри. Следете там кредитите които получавате. Ако видите несъответствие в броя кредити или липсващи предмети и/или оценки обърнете се към отдел „Студенти“ – каб. 221 във ФМИ (II етаж – дясното крило от към ФзФ предпоследната врата вляво). Когато смятате кредитите си за цялото обучение имайте предвид, че и Държавния изпит носи кредити – 10. Кредитите от невзетите дисциплини не се смятат в общия брой кредити. (Макар СУСИ да ги показва.) 

До три броя невзети изборни по едно и също време не се зачитат никъде – нито като оценки за стипендия, общежитие, нито в заявленията за допускане в горен курс. Ако имате повече от 3, всяка следваща се зачита навсякъде като невзет изпит, но ако намалите бройката отново до 3 – всичко отново е наред. В края на обучението си точно преди държавен изпит, при подаване на заявление за явяване трябва на останалите ви невзети изборни да не са ви късали – т.е. да не сте се явявали. Тогава те автоматично могат да се премахнат все едно никога не сте ги записвали. Ако имате 2 по някоя изборна трябва да си я вземете, тъй като тази дисциплина не може да се ползвате от тази възможност.

В такъв случай напишете заявление до Декана. Помолете лектора да го разпише, след което я предайте в отдел „Студенти“. 

 • Заявление за допускане в горен курс подават всички:
  • имащи до 4 невзети изпита от текущата година;
  • имащи поне 1 невзет изпит от минала година;
ЧЗВ: Текущата година е тази, в която подавате заявлението, а не тази, за която желаете допускане!!!

ЧЗВ: До 3 невзети избираеми за целия срок на обучение имате право да не ги включвате никъде. Ако сте се явили на някоя избираема и не сте я взели, трябва да си я вземете и тя се счита като невзет изпит. Тези ИД-та, на които не сте се явявали и са над бройката от три се считат като НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ и имате ОЦЕНКА: СЛАБ (2). 

 

⇒ Информацията за двойките изпити по-долу не е напълно актуална. 
 
 • Заявленията се подават в отдел „Студенти“ (каб. 221) 
 • Ако не подадете такова заявление в този срок, може да не бъдеш допуснат до горен курс
  ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПРАВЯТ МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ (САМО С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ)
 • За I курс – тези, които имат до 4 невзети изпита и имат 2 двойки невзети изпити е възможно да НЕ бъдат допуснати във II курс.
ЧЗВ: Примери за двойки изпити: 
⇒ ДИС 1 и ДИС 2;
⇒ ЛА/Алгебра 1 и ВА/Алгебра 2;
⇒ ДС и ЕАИ (ДС 2);
⇒ УП и ООП/СДП.

 • Ако миналата година сте пускали молба и не сте си взели поне половината изпити от тези, посочени в молбата ви от миналата година, най-вероятно НЯМА ДА БЪДЕТЕ ДОПУСНАТ В ГОРЕН КУРС.
 • Съвет за заявленията – не пишете шаблонни причини; не си измисляйте неверни причини; бъдете искрени и откровени
 • Пред отдел „Студенти“ ще бъдат залепени резултатите, дали преминавате в горен курс или не
 • Ако заявлението Ви бъде отхвърлено и желате да говорите с доц. Първанов, можете да го направите в приемното му време.
 • Ако не Ви пуснат в горен курс, трябва да пуснете заявление за прекъсване на обучение. Това можете да направите в отдел „Студенти“
 • Прекъсването е за 1 академична година. Ако догодина не сте си взели изпитите, можете да прекъснете за още една (1)Максималният срок за прекъсване е до 4 години за ОКС „Бакалавър“ и до 2 години за ОКС „Магистър“.
 • Можете да се явявате на изпитите, които не сте взели;
 • Можете да записвате и карате избираеми дисциплини;
 • Можете да ползвате общежитие, ако сте прекъснали за първи (1.) път и има свободни места;
 • Можете да посещавате занятията свободно;
 • Имате достъп до библиотеката;
 • Университетът все още Ви плаща здравните осигуровки, освен ако не работите;
 • НЯМАТЕ право на карта за намаление в градския транспорт и БДЖ;
 • НЯМАТЕ право на ISIC карта;
 • НЕ ПЛАЩАТЕ семестриални такси, докато сте прекъснал, но си ПЛАЩАТЕ за изпитите;
 • Не е страшно да прекъснете,  след това може отново да се върнете в Университета.
Най-малкото ще си вземете част от изпитите на спокойствие и също така няма да се налага да седите дълго време СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ, когато станете IV курс. Докато сте прекъснал имате студентски права за максимум 4 години. Докато като семестриално завършили имате право на 2 години, след това трябва да се явявате на кандидат-студентски изпит за възстановяване на правата ви. Отделно, ако не си вземете Държавния изпит и на втората сесия – юли годината следваща завършването, ще трябва да плащаш по една семестриална такса, за допускането до изпита.