Права на студента

Чл. 134. (1) Освен установените в Конституцията и законите права, всеки студент от Университета има право:

 1. да получи образование и професионална квалификация съобразно учебния план и държавните изисквания и като се следват съвременните достижения в съответната научна област;
 2. да изучава всички предвидени в съответната специалност учебни дисциплини;
 3. да избира свободно избираеми и факултативни учебни дисциплини и преподаватели по паралелни учебни курсове;
 4. (нова 2019 г.) да получава достъп до своята писмена работа след проведен писмен изпит;
 5. да получава помощ от професорите, доцентите, главните асистенти и асистентите за усвояване на научните знания;
 6. да ползва за обучението си материалната и информационната база на Университета;
 7. да участва в научноизследователска дейност съобразно равнището на научната си подготовка;
 8. да ползва местата за отдих, спорт и туризъм на Университета по установения за това ред, както и безплатна медицинска помощ и качествено административно обслужване в Университета;
 9. да изразява мнение относно качеството на учебния процес по установен от Академическия съвет ред;
 10. да избира и да бъде избиран в органите на управление на Университета и неговите структурни звена в предвидените в закона и в този правилник случаи.

(2) Студентите имат равни права. Основен критерий за оценка на тяхната дейност и ползване на насърчения е успехът, показан в процеса на обучението.

(3) Студентът има право на защита на своите права по установения в закона ред. Не се допуска налагане на санкционни мерки по отношение на студент, който законосъобразно е упражнил свое право.

(4) (изм. 2016 г.) Правата на действащ студент се упражняват до първата държавна изпитна сесия по учебния план, по който се обучава студентът.

Задължения на студента

Чл. 135. Всеки студент в Университета е длъжен:

 1. да присъства редовно и да участва активно в задължителните форми на учебни занятия съгласно учебния план и учебните програми;
 2. да подготвя задълбочено и да полага в определените срокове предвидените изпити и да изпълнява другите си задължения съгласно учебния план;
 3. да спазва установените правила за поведение и вътрешен ред в Университета;
 4. да се отнася с уважение към преподавателите, административното ръководство, работниците и служителите от административния и помощен персонал и останалите студенти;
 5. да допринася със своята подготовка и гражданско поведение за опазване на доброто име и за издигане на престижа и научния авторитет на Университета;
 6. да спазва правилата на добрите нрави и академичната етика на територията на Университета;
 7. да изпълнява други задължения, установени в закон и вътрешните актове на Университета.
 8. да се записва в по-горен курс и да урежда студентското си положение в определените срокове.
 9. да представя вярна информация относно студентското си положение.

Линк към правилника за устройството и дейността на СУ

Всички правилници на СУ може да откриете тук.