Tag Archives: летен семестър

Анкета за оценка на курс, Летен семестър 2015/2016 г.

Уважаеми колеги,
в мудъл можете да намерите анкети за всяка една от задължителните и избираеми дисциплини(които сте записали).
Анкетите са напълно анонимни и не се свързват с вашия акаунт.
Получените резултати ще се предоставят на преподавателите, администрацията и ръководтвото след края на сесията.
 

Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи

На 29 юни 2016г.(сряда) ще се проведе защита на дипломни работи за дипломантите от магистърските програми РСМТ, ЕО, Био и медицинска информатика, Мехатроника и роботи.

Всеки дипломант е необходимо да заяви участие до 12 юни 2016г.(неделя) на имейл: tzafirova@fmi.uni-sofia.bg
Писмото трябва да съдържа следната информация:


Име и фамилия
Специалност
Факултетен номер
Телефон за връзка
Тема на дипломната работа
Име, фамилия и имейл на дипломния ръководител 
Ако имате консултант, е необходимо да посочите името и фамилията му.

До 20 юни 2016г.(понеделник) всички заявили участие, трябва да предадат следните документи:

Предложение за възлагане на дипломна работа, което е подписано от студента и дипломния ръководител
Протокол за възлагане на дипломна работа, който е подписан от студента, дипломния ръководител и ръководителя на катедрата
Молба за допускане до защита, която е заверена от отдел "Студенти", че всички изисквания по учебен план са изпълнени
Справка за положените изпити с кредитие – от отдел "Студенти"
Подвързано печатно копие на дипломна работа – 1 екземпляр
Анотация на дипломна работа на български и английски език – по 1 екземпляр
Диск с текст на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите – 1 брой.

Документите трябва да се предадат на Т. Зафирова в стая 301 на ФМИ.

Евростипендии – летен семестър 2015/2016, Кандидатстване 10-30.05.2016

От 10 май до 30 май може да кандидатсвтате за Евростипендии за летен семестър на учебната 2015/2016г.
Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 21 юни.

График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения

Стипендиите, за които може да кандидатсвтате са:
1. Стипендии за успех
2. Стипендии за специални постижения на науката

Условия за кандидатстване:

За да кандидатствате за стипендия за успех е необходимо:
1. Да сте студент в редовна форма на обучение
2. Да сте взели всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват.
3. Успехът ви от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

Прекъснали студенти не могат да кандидатстват за стипендии, освен ако не са:
1. Прекъснали заради болест
2. Студентки – майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;
3. Повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.
4. Студенти – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата – студент.

Студенти, които преди началото на семестъра, за който се кандидатства през съответната кампания, са завършили семестриално и чиято първа сесия за държавен изпит/защита на дипломна защита е приключила, не могат да кандидатстват за стипендии по проекта,с изключение на студентите с деца до 6-годишна възраст, кандидатстващи при условията на чл. 3, ал. 6.

Условия за кандидастване по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“

Месечният размер на стипендиите за успех е 120лв, като се отпускат в срок от 5 месеца.
Размерът на стипендията за специални постижения е 200 лв. и се предоставя на конкурсен принцип при условия и по ред, определени от висшите училища и в съответствие с изискванията на настоящата инструкция.

Окончателно класиране за държавни стипендии, Летен семестър 2015/16

Уважаеми колеги,

резултатите от класирането за държавни ситпендии за летния семестър може да намерите тук.
*За да влезете в системата използвайте потребителското си име и парола в суси.